<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

16.8.2017 12:08:28

Tuotannonaikainen laadunhallinta paljastaa poikkeamat heti

Tuotannonaikainen laadunhallinta

Tuotannonaikaiseen laadunhallintaan liittyy toimialojen välillä erilaisia standardeja. Standardit ovat erilaisia kriittisiä pisteitä, jotka täytyy varmistaa toimiviksi samalla tavalla joka kerta. Tyypillisiä laadullisten standardien tarkastukseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaiset mittaukset ja tarkastukset, linjaston ja välineiden puhtaus sekä materiaalien tasalaatuisuus.

Laadunvalvonta toimii vain, jos mittaukset ja omavalvonta rullaavat asianmukaisesti. Puutteet näissä synnyttävät helposti laatupoikkeamia, jotka voivat pahimmillaan johtaa asiakkaiden reklamaatioihin tai jopa tuotteiden poisvetoon markkinoilta. Nämä ovat usein kalliita operaatioita - niin rahallisesti, kuin yrityksen maineenkin kannalta.

Toimiva laadunhallinta on tuotannon vaivaton rutiini

Huolellisuus ja täsmällisyys ovat laadunhallinnan oleellisia kriteereitä ja toisinaan laskennalliset ajankohdat ovat hyvinkin tarkkoja. Ongelmaksi nousevat tyypillisesti tiedon vaikea jäljitettävyys, ajantasaisuus sekä tarkkuus. Työn tehokkuutta syövä paperiraportointi ja epätietoisuus heijastuvat ennen pitkää myös koko yrityksen kilpailukykyyn.

Toimivalla laadunhallintajärjestelmällä voidaan nopeasti varmistaa, onko kaikki työvaiheet suoritettu asianmukaisesti tai onko jotain jäänyt tekemättä. Kirjaus, raportointi, tehdyt työvaiheet sekä tarkistukset kyetään jäljittämään minuutilleen.  Poikkeamat on mahdollista selvittää nopeasti, kun laatuun liittyvä historiatieto on sähköisesti saatavilla.

Kun raportointi ja kirjausten teko on tehty järjestelmässä helpoksi, tulee sitä myös tehtyä säännöllisesti. Ja kun saman käyttöliittymän alta löytyvät vielä esimerkiksi selkeät ja hyvin visualisoidut työohjeet, on niiden seuraaminen helppoa vaikkapa mittausten tekemisen yhteydessä.

Tarkka visuaalinen data tehostaa tuotannon päivittäisjohtamista

Laadunhallintajärjestelmä on siis oleellisessa roolissa, kun laatupoikkeamia halutaan vähentää ja tasalaatuisuutta tehostaa. Tuotannonaikaisessa laadunhallinnassa operaattoreilla, työnjohdolla sekä johdolla on kullakin oma roolinsa. Operaattorit havainnoivat ja raportoivat laatupoikkeamista, työnjohto määrittelee laadunhallintaan liittyvät toimenpiteet ja johto mittaa sekä seuraa laaduntuottokykyä.

Ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus sekä tarkkuus ovat laadunhallintajärjestelmän etuja työnjohdolle ja antavat tarkkuutta myös tuotannon päivittäisjohtamiseen. Laatuun liittyvien poikkeamien selkeä esilletuonti mahdollistaa ongelman käsittelyn päivätasolla tai ellei sitä voida ratkaista, voidaan ongelma siirtää tarkempaan käsittelyyn erilliselle ongelmanratkaisuryhmälle.

Tarkka ja täsmällinen laatutieto visuaalisesti esitettynä sujuvoittaa myös tuotantopalavereja, kun tieto on järjestelmästä luettavissa muutamassa sekunnissa. Näin laadunhallinnasta syntyy vaivaton rutiini, joka hoituu saumattomasti kaikilta työntekijöiltä ja raportoituu myös johtotasolle.

Kiinnostuitko?

Hyvä laadunhallintasovellus sopii käytettäväksi kaikilla tuotantoteollisuuden aloilla ja ympäristöissä, joissa on tarve parantaa laatua sekä tehostaa liiketoimintaa laadunhallinnan avulla.

Lataa maksuton oppaamme Laadunhallinta tuotantoteollisuudessa saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka järjestelmään rakennetut ominaisuudet auttavat ylläpitämään tuotannon tasalaatuisuutta.

New Call-to-action

Jaa artikkeli: