<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Lean

24.3.2017 15:42:50

Päivittäisjohtamisen merkitys teollisuudessa, osa 1

Päivittäisjohtaminen

Päivittäisjohtamisen tavoitteena on lean-ajattelun mukaisesti seurata tuotannon virtausta ja sujuvuutta eli valmistuksen tahdissa pysymistä. Päivittäisjohtamista voisikin verrata muusikoiden käyttämään metronomiin, joka auttaa pitämään halutunlaisen tahdin yllä - joka päivä.

Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannossa tapahtuvien ongelmien ja haasteiden seurantaan sekä niiden ratkomiseen päivätasolla, perinteisen kuukausiraportoinnin sijaan. Sama periaate pätee myös musiikin harjoittamiseen – jos harjoittelet vain kerran viikossa ja pysyt silloin tahdissa, riskinä on, että kuutena päivänä viikossa tahdissa ei enää pysytäkään.

Mitä päivittäisjohtamisella tarkoitetaan?

Päivittäisjohtaminen eli maailmalla paremmin tunnettu Shop Floor Management palvelee yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus.  Käsitteenä päivittäisjohtamisella tarkoitetaan tuotantotiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria ja palaverikäytänteitä. Käytännössä päivittäisjohtamisen malli auttaa yrityksen henkilöstöä fokusoimaan toimintaansa juuri siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lean-filosofian mukaisesti tuottavuutta pystytään parantamaan poistamalla hukkaa omasta arvotuotannosta. Kokemuksemme mukaan lean-ajattelutapaa lähdetään tuotantoympäristössä soveltamaan esimerkiksi kehittämällä jotakin tiettyä tuotantoprosessia. Korjausliikkeiden jälkeen prosessi pysyykin hetken aikaa hyvässä kunnossa, mutta palautuu pikku hiljaa takaisin lähelle lähtötilannetta, ellei prosessille luoda omaa seurantamallia, jonka avulla saavutettu taso pystytään säilyttämään. Rutiininomainen päivittäisjohtaminen on ratkaisu tähän.

Päivittäisjohtaminen käytännössä

Päivittäisjohtamista toteutetaan käytännössä päivittäisissä aamu- tai vuoropalavereissa, joissa johdon ja tuotannon työntekijät kokoontuvat yhteen reaaliaikaisen ja visuaalisen tiedon äärelle. Palaverit toimivat sitä paremmin, mitä lyhyempinä ja ytimekkäämpinä ne pystytään pitämään. Kun tieto on tuotu mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon visuaalisin keinoin, on se myös helpommin sisäistettävissä.

Käytännössä näissä palavereissa on tarkoitus keskustella ja saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten meillä meni eilen?
  • Mitä on suunniteltu tälle päivälle?
  • Mitä on suunniteltu huomiselle?

Palaverin tarkoituksena on siis keskittyä siihen, miten on mennyt ja tarvitaanko jossakin mahdollisesti apua. Kaikki näissä palavereissa esiin tulleet poikkeamat ja ongelmat eivät ole ratkaistavissa tässä ja nyt, tai ongelmiin on mahdollista puuttua vain pintapuolisesti. Tällaisissa tapauksissa ongelmat on hyvä siirtää erillisen ongelmanratkaisuryhmän analysoitavaksi ja selvitettäväksi. Lisäksi palavereissa voidaan käsitellä muun muassa työturvallisuuteen sekä 5S-auditointeihin liittyviä asioita mahdollisten kehitysehdotusten lisäksi.

Päivittäisjohtamisen malli soveltuu myös muualle organisaatioon

Kun päivittäisjohtamisen malli on saatu käyntiin ja prosessi kunnolla toimimaan, on aika laajentaa sama prosessi myös ylemmille organisaatiotasoille. Kun operatiivinen tuotannon tiimi käsittelee omissa palavereissaan huomista työjonoa, voi työnjohto keskittyä omissa palavereissaan puolestaan koko viikon näkymään.

Toisaalta päivittäisjohtaminen ulottuu aina päällikkötasolle asti, sillä heidän tehtävänään on usein määritellä se, ketkä vapautetaan normaaleista toiminnoista ratkomaan ongelmanratkaisuryhmälle osoitettuja ongelmia. Käytännössä alemmilla tasoilla harvoin on systemaattista ongelmanratkaisuprosessia, vaan heidän tehtävänään on kirjata ja raportoida ongelmista.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 4 askelta Lean-tuotantoon saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä Lean-tuotantotavan omaksumisesta.

New Call-to-action

Jaa artikkeli: