<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Lean-päivittäisjohtaminen

9.11.2016 14:37:26

Ongelmanratkaisuprosessin avulla oikeaa kehittämistä

Lean Six Sigma

Lean-päivittäisjohtamisen mallin mukaisesti päätöksenteko ja tuotannon tilan analysointi tehdään tehtaan lattiatasolla, siellä missä tuotantokin tapahtuu. Tyypillisesti tämä toteutuu rutiininomaisissa, päivittäisissä, viikoittaisissa ja kuukausittaisissa tuotantopalavereissa visuaalisen ja reaaliaikaisen datan äärellä.

Kaikki näissä palavereissa esiin tulleet ongelmat eivät kuitenkaan ole ratkaistavissa tässä ja nyt tai ongelmiin on mahdollista puuttua vain pintapuolisesti. Tällaisissa tapauksissa ongelmat on hyvä siirtää erillisen ongelmanratkaisuryhmän analysoitavaksi ja selvitettäväksi.

Syvällinen ongelmien ratkonta vaatii systemaattisuutta sekä nimetyn vastuuhenkilön, jotta ongelmanratkaisuprosessi etenee ja oikeaa kehittämistä ja jatkuvaa parantamista todella tapahtuu. Ryhmän toimintaa voidaan vaiheistaa useammalla eri tavalla, kunkin yrityksen tarpeita kuunnellen. Käytössä ovat usein PDCA-malli tai vaikkapa Lean Six Sigma, jota esittelemme tässä tekstissä tarkemmin.  

Lean Six Sigma

Six Sigman tavoitteena on Leanin mukaisesti eliminoida hukkaa sekä tuotteissa esiintyviä virheitä vähentämällä niiden tuotannossa esiintyvää vaihtelua ja toiminnan virheitä.
Six Sigman DMAIC-ongelmanratkaisumenetelmää voidaan käyttää apuna ongelmanratkaisussa.

DMAIC-työkalun vaiheet ovat:

Määritä (Define)
Määrittelyvaiheessa on tarkoitus kuvata valmistusprosessi mahdollisimman tarkasti sekä tunnistaa tuotannossa tällä hetkellä esiintyvät ongelmat. Määrittelyvaiheessa asetetaan myös ongelmanratkaisulle tavoitteet.

Mittaa (Measure)
Mittausvaiheessa vahvistetaan löydetyt ongelmat sekä tunnistetaan potentiaaliset ongelman aiheuttajat tuotannosta kerätyn datan avulla. Mittausvaiheessa varmistetaan myös kerätyn tiedon laatu ja luotettavuus.

Analysoi (Analyze)
Analysointivaiheessa päästään hyödyntämään mittausvaiheessa kerättyä dataa. Kerättyä tietoa analysoidaan tarkasti ja sen avulla selvitetään, mitkä prosessin tekijät aiheuttavat ongelman.

Paranna (Improve)
Analysointivaiheen tuloksena löydetään ongelman aiheuttajat, joita lähdetään ratkaisemaan. Parantamisen myötä prosessin vaihtelu saadaan haltuun ja asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Vakiinnuta (Control)
Six Sigma-projektin viimeisenä ja usein vaikeimpana vaiheena on vakiinnuttaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa prosessin ohjausta siten, että saavutettu tila voidaan myös säilyttää parannusprojektin jälkeen.

Miksi ongelmanratkaisuryhmän toiminta tehostaa tuotantoa?

Kun esimerkiksi tuotannon pysähdyksen syitä pystytään seuraamaan ja analysoimaan systemaattisesti, huomataan, että linjan tai koneen pysäytykset saattavat johtua jatkuvasti samoista syistä. Joskus syyt voivat olla liian suuria ongelmia ratkottavaksi heti, mutta vaativat aktiivista ratkaisun etsimistä tehokkaan tuotannon ylläpitämiseksi. Juuri tämän tyyppisiin haasteisiin ongelmanratkaisuryhmä on oikea ratkaisu.

Ongelmanratkaisuryhmän rutiininomaisesta toiminnasta on kokemuksemme  mukaan monenlaisia hyötyjä. Sen avulla on mahdollista saada aikaan jopa merkittäviä säästöjä sekä tuottavuuden kasvua. Ongelmanratkaisuryhmän toiminta auttaa paitsi tuotantoa häiritsevien ongelmien ratkaisussa, voi se myös tuottaa perusteluita esimerkiksi uusille laitehankinnoille. Johdon on huomattavasti helpompi käsitellä investointiehdotusta, kun sillä on kerättyä ja analysoitua tietoa valmiina päätöksenteon tueksi.

Shop Floor Management-järjestelmästämme löytyy työkalu ongelmanratkaisuryhmälle. Ongelma voidaan nimetä kehityskohteeksi, joka voidaan järjestelmään vaiheistaa, määritellä vastuuhenkilöt, liittää dokumentteja ja ratkaisun vaiheita tuoda läpinäkyväksi myös reaaliaikaisella päivittäisjohtamisen taululla. Näin parannus- ja kehityskohteiden seurannastakin voidaan tehdä helppoa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5 vinkkiä tuotannon johtamiseen digitalisaation keinoin saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta ja digitalisoinnista. Oppaassa kerromme, miten digitalisaatio voi auttaa tuotannon johtamisessa ja esittelemme 5 vinkkiä tuotannon digitalisointiin.

New Call-to-action

Jaa artikkeli: