<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Tiedolla johtaminen, MES

28.3.2018 12:19:13

Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla, osa 2

ARROW GEMA

Edellisessä artikkelissani tarkastelin tuotannonohjauksen järjestelmäkehityksen roolia tuotannon johdon näkökulmasta. Tässä artikkelissa keskityn erityisesti tuotannon operaattoreiden rooliin lattiatason ohjausjärjestelmän käyttäjinä.

Datan lisäksi tarvitaan myös ihmistä

Tämän päivän kilpailukykyisessä valmistuksessa tuotannon operaattorilla on suuri rooli paitsi mahdollisimman häiriöttömän tuotannon takaajana, myös aktiivisena tiedon rikastajana. Kun tuotantoa on tarkoitus kehittää entistä kilpailukykyisemmäksi, tarvitaan koneiden tuottaman teknisen datan lisäksi operaattorin tuottamaa tietoa mm. siitä, MIKSI kone on pysähtynyt tai MIKSI tuotannosta on jääty tänään jälkeen, mikäli näin on tapahtunut. Nämä syyt voivat käytännössä olla paljon muutakin kuin teknisiä häiriöitä.  

Operaattori voi kuitata järjestelmään viivästyksen syyksi esim. materiaalipulan tai muun toiminnallisen syyn automaattisesti koneelta saadun tiedon lisäksi. Tuotannonjohdolle kirjatut syyt antavat tärkeää lisätietoa tuotannon pullonkauloista ja mihin tulisi kiinnittää huomiota. Operaattoreiden antaman tiedon avulla päästään käsiksi ongelmien juurisyihin ja sitä kautta jatkuvaan kehittämiseen.

MES voi olla operaattorin paras kaveri

Moderni tuotannonohjausjärjestelmä toimii myös toiseen suuntaan. Se ohjaa aktiivisesti operaattorin tekemistä sekä kertoo, miten päivästä on suoriuduttu. Järjestelmä auttaa operaattoria myös priorisoimaan ja johtamaan omaa tekemistä: Mitä teen seuraavaksi? Mitä minulta odotetaan tässä vuorossa?  Kun operaattori löytää kaikki tarvitsemansa tiedot helposti yhdestä käyttöliittymästä, ei aikaa myöskään kulu turhaan tiedon etsimiseen. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi digitaaliset työohjeet käyttäjäkunnossapitoon, tuotevaihdon tekemiseen tai vaikkapa laatutarkistuksiin.   

Kun operaattorin päivittäin tarvitsema tieto ei ole hajallaan eri järjestelmissä tai pahimmassa tapauksessa operaattorin omassa päässä, vähenee myös työn kuormittavuus. Kun käytössä oleva MES-järjestelmä toimii operaattorin ehdoilla, on sillä vaikutusta motivaatioon käyttää järjestelmää ja ylipäätään työn mielekkyyteen.

Lattiatason laadunvarmistusta

Laadunvarmistukseen liittyvät asiat puhuttavat kaikkia asiakkaitamme. MES-järjestelmästä voit saada konkreettista apua tähänkin. Hyvin usein hienosti kuvattua laatuprosessia ei ole saatu jalkautettua lattiatasolle. Laatuun liittyvät vaatimukset eivät välttämättä siirry tuotannon tekemiseen, vaan tieto hautautuu erinäisiin mappeihin tai lapuille.

Modernissa tuotannonohjauksessa operaattorit ohjeistetaan paitsi tekemään myös sähköisesti raportoimaan säännöllisiä laatutarkastuksia yhteen ja samaan järjestelmään. Näin laatuun liittyvä tieto on tallessa, haettavissa ja jäljitettävissä. Laadun tarkkailusta tulee luonnollinen, vakioitu osa operaattorin päivittäistä työtä.

Tämä artikkelisarja jatkuu vielä kolmannella osalla, jossa tarkastelen tuotannonohjauksen järjestelmäkehitystä digitalisaation silmälaseilla.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu uuteen ARROW GEMA MES-järjestelmäratkaisuumme.

Jaa artikkeli: