<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 7, 2019 11:10:55 AM

Utveckling av det förebyggande underhållet baserar sig på insamlad information

Laitila_tuotantopäällikkö_Tommi_Suutari_Johanna_Vuorinen_vuorovastaava-1Vid utveckling av det förebyggande underhållet bör man speciellt beakta de maskiner och apparater i produktionsmiljön, vars funktion är kritisk för affärsverksamheten. Försummelse av dessa apparaters underhåll kan i värsta fall leda till stopp i produktionslinjen, olycksfall i arbetet eller till och med en miljökatastrof.

Vid förebyggande underhåll av kritiska underhållsobjekt bör man utnyttja tillgängliga data och arbeta planmässigt. För detta arbete finns lyckligtvis effektiva hjälpmedel med stödjande teknik.

Produktionens operatörer är viktiga informationskällor

Grundpelaren i det förebyggande underhållet är operatörerna inom produktionen. Operatörerna kan till exempel förses med en lista över uppgifter inom användarunderhåll att utföra och rapportera enligt vissa intervall, exempelvis i början av varje skift eller en gång i veckan. Dessa uppgifter kan till exempel omfatta rengöring av en maskin och dess delar, mätning av olika värden eller visuella kontroller.

Dessutom övervakar och använder operatörerna kontinuerligt maskinen, vilket förser underhållet med viktig information och observationer. Via operatören förmedlas så mycket data och tolkningar utifrån observationer att detta redan minskar antalet fel. Operatörernas arbete är alltså ytterst viktigt för att förebygga fel.

Dokumentationen över utförda förebyggande åtgärder publiceras via de registreringar som görs i systemet och observationerna förmedlas på så sätt vidare både till produktionen och till underhållsorganisationen. Genom att införa operatörsunderhåll realiserar man det förebyggande underhållet samt främjar kommunikationen och samarbetet mellan produktionen och underhållet.

Utveckling av underhållet utifrån information

De data som systemet genererar är också till hjälp vid optimering av förhållandet mellan förebyggande och korrigerande underhåll. Med hjälp av systematisk dokumentation och olika mätningar samlas historiska data som är till nytta för optimeringen i systemet. Denna nyttiga information kan till exempel omfatta uppgifter om vilka delar som slits snabbast eller hur länge en eventuell reparation av maskinen tar. När informationen samlats i systemet kan man analysera tillgängliga data och på så sätt till och med förutse maskinernas framtida behov av underhåll.

En noggrann rapportering av problem, deras orsaker, använd tid samt reparationsåtgärder ger alltså viktig information som bidrar till att utveckla styrningen av förebyggande underhåll och undvika onödiga reparationer. I detta sammanhang är det viktigt att notera att en aktiv användning av systemet är en förutsättning för att data ska kunna genereras.

Vill du ha mer information?

Satsningar på förebyggande underhåll ger besparingar inom alla branscher och miljöer i den tillverkande industrin. Ladda ner vår avgiftsfria guide 4 tips för utveckling av förebyggande underhåll för att få mer information om hur noggrant genererade analyser hjälper till att optimera förhållandet mellan förebyggande och korrigerande underhåll.

4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen

 

Dela artikeln: