<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 8, 2019 1:54:17 PM

Underhållets 5 betydande förluster

35-B7K_9560-1En viktig uppgift för underhållet är att säkerställa att anläggningens användbarhet, produktionsmängden och kvaliteten hos slutprodukten håller sig på den planerade nivån. Samtidigt måste underhållet i sig självt vara en produktiv funktion för företaget. Lean-tänkesättets idé om att minimera förluster kan också tillämpas på en effektivisering av underhållet. I den här artikeln presenterar vi utifrån våra experters erfarenhet fem betydande förluster inom underhållet som har en negativ inverkan på företagets produktivitet.

Använd Lean-metoden för att komma åt förluster

Lean-tankemodellen strävar efter att förbättra företagets produktivitet. Genom att sålla ut icke-produktivt slöseri ur underhållets processer skapar man en fungerande och effektiv underhållsprocess som stödjer hela produktionen utan att man behöver öka på arbetstakten.

Enligt vår erfarenhet är de fem viktigaste förlusterna följande:

  • Resursallokering
  • Onödiga artiklar i lager
  • Saknade artiklar i lager
  • Över- eller underservice
  • Den dagliga arbetsplaneringens kvalitet

1) Resursallokering

Vanligtvis ansvarar produktionens operatörer för användarunderhållets arbetsuppgifter som är tätt kopplade till förebyggande underhåll. Om underhållsmontörernas arbetstid används för detta arbete, minskar det verkliga underhållsarbetet. Detta beaktas inte nödvändigtvis i arbetsplaneringen och på grund av de extra arbetena räcker underhållsmontörernas resurser inte till deras egentliga arbetsuppgifter.

Dessutom skapar obalansen mellan personresurserna och arbetsmängden i underhållet problem. Arbetsuppgifter kan förbli ogjorda. Ogjorda arbetsuppgifter kan vara små uppgifter i anslutning till förhandsservice, vars försummelse kan straffa sig i framtiden. Resursallokeringen kan granskas till exempel genom att följa arbetsmängden per utrymme.

2) Onödiga artiklar i lager

När ett tekniskt fel eller ett maskinfel inträffar kan man behöva reservdelar för att maskinen ska kunna återgå till produktionen. I dessa fall behövs reservdelarna ofta snabbt så att driftstoppet inte blir för långt. För dessa situationer borde lagret ha rätt mängd av de reservdelar som är kritiska eller ofta behövs.

Extra reservdelar i lager innebär kostnader, vilket gör att onödig lagring orsakar förluster både i utrymmesanvändning och kostnader för reservdelar. Lösningen för att avlägsna onödiga artiklar är att regelbundet granska lagerartiklarna kritiskt genom att följa lagerrapporteringen samt reservdelarnas omsättningshastighet.

3) Saknade artiklar i lager

Om en maskin går sönder kan i värsta fall hela fabrikens produktion stanna upp. Det är självklart att redan en några timmar lång extra och oförutsägbar väntan blir dyr, då man beaktar förlorade intäkter till följd av produktionsstoppet och kostnader för arbetstagare som väntar (läs mer i artikeln Pengarna tillbaka på mindre än ett år - en störningsfri produktion styr underhållets ROI-beräkningar (på finska)). Därför måste lagret innehålla reservdelar som är kritiska för produktionen. Att fastställa lagerartiklarnas kritiskhet, upprätthålla information om reservdelar, såsom leveranskanaler samt prioritering av larmlistor enligt kritiskhet är åtgärder som kan optimera förlustminimeringen vid väntan på reservdelar.

4) Över- eller underservice

Vid maskinservice borde man alltid försöka optimera servicemängden så att den är förnuftig med tanke på resurserna. Om utrustningen underhålls för mycket, skapar den onödiga servicen extra kostnader. På motsvarande sätt blir underservice dyrare än underhåll vid rätt tidpunkt, på grund av felen som uppstår.

Serviceintervallet kan optimeras så att det motsvarar apparatens verkliga drifttid (Running Time Maintenance dvs. RTM). Med principen ”underhåll maskiner på samma sätt som din bil” undviker du över- och underservice och problemen med dessa.

5) Den dagliga arbetsplaneringens kvalitet

Många förluster i underhållet kunde undvikas genom högklassig arbetsplanering. Detta förutsätter att innehållet i underhållsarbetet och arbetenas huvudskeden är tydliga.

Inom arbetet och arbetsuppgifterna finns olika aktivitetssamband. Arbetet kan vara beroende av många olika faktorer, såsom el- och automationsentreprenörer. För att arbetet ska framskrida är det därför viktigt att de nödvändiga resurserna har planerats rätt, i rätt tid. I annat fall uppstår förluster då väntetiderna förlängs.

En viktig del av arbetsplaneringen är införskaffande och allokering av nödvändiga material samt eventuella specialverktyg och försörjningssystem. Inom underhållet råkar man alltid på överraskningar och det är bra att lämna utrymme för dessa i arbetsplanen så att de så kallade brandsläckningarna kan skötas vid sidan av de planerade uppgifterna. Vi rekommenderar att man eftersträvar förhållandet 20/80 mellan avhjälpande och förebyggande underhåll.

Med tanke på ständig förbättring är det viktigt att utvärdera situationen efter arbetet. Var arbetsplanens resurser och kunnande, tidsschema, försörjningssystem, redskap och material rätt dimensionerade för den tidpunkt då arbetet skulle utföras? Vad kan vi göra bättre nästa gång för att undvika förluster?

 Vill du ha mer information?

Underhållssystemet är ett utmärkt redskap för att minimera förluster i underhållet. Ladda ner vår avgiftsfria Handbok för dig som ska köpa ett underhållssystem och läs mer om ämnet.

Kunnossapitojärjestelmän ostajan opas

 

Dela artikeln: