<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

ARROW, Underhållsutveckling

Nov 5, 2019 10:25:22 AM

Pengarna tillbaka på mindre än ett år - en störningsfri produktion styr underhållets ROI-beräkningar

6_ST1_2012-1Konceptet effektivt underhåll förändras snabbt. Effektiviteten och framgången styrs inte längre av att man följer budgeten eller underskrider den. Allt oftare fastställs underhållets målsättningar enligt produktiviteten.

TPM (Total Productive Maintenance) är ett bekant koncept sedan många år tillbaka. Nu konkretiseras det produktivitetsorienterade tankesättet och man försöker snabbt uppnå dess effekter.

En kort genomloppstid förändrar underhållet

När pengarna i anslutning till underhållet granskas i förhållande till deras effekter, växer summorna. I själva verket flerdubblas de jämfört med summorna i budgeten. Detta tankesätt har alltid tillämpats inom den tunga industrin. Den störningsfria produktionsprocessens inverkan på lönsamheten är uppenbar och lätt att förstå.

I industri som tillverkar styckegods och liknande har situationen varit en annan. De nya produktivitetskraven och ledarskapsmetoderna har ändå på sistone aktualiserat detta tema. Genomloppstiderna har förkortats och behöver komprimeras ytterligare. När man ur produktionen avlägsnar flaskhalsar, mellanlager, materialbuffertar, produktlager osv. befinner man sig i en helt ny situation. Störningar leder omedelbart till problem i produktionsströmmen. Och snabbt även till försenade leveranser. Hur prissätter man en situation där en säljare förklarar förseningen och dess orsaker för en kund?

Ett oplanerat stopp har ett 10-faldigt pris

Detta ger nya siffror för produktivitetskalkylen: Ett oplanerat stopp i produktionen kostar tio gånger så mycket som ett planerat stopp. I samband med förhandlingar berättade en produktionsdirektör inom metallindustrin en gång för oss att priset för ett oplanerat stopp hos dem multiplicerades med koefficienten 10. Detta räknesätt ger en klar motivering till en ny underhållsstrategi.

På vilket sätt kan man motivera effektivitetskoefficienten? Kostnaderna (de potentiella intäkterna) för ett oplanerat stopp består av saker som inte är direkt kopplade till underhållet. Dessa kostnader är bland annat omplanering av produktionen, övertidsarbete, kvalitetseffekter, förseningar samt förlorad maskintid.

Underhållets nya ROI

Alla företag har en bokföring. Företagets ledning får månatligen en tydlig rapport över kostnader orsakade av underhållet, men inte dess produktivitetseffekter. Med hjälp av underhållet eftersträvas osynliga potentiella belopp i bokföringen. Därför måste ROI-beräkningarna för underhållets utvecklingsprojekt göras på ett nytt sätt.

Beräkningsexempel - Underhållets systemprojekt

KOSTNADER FÖR DETTA PROJEKT

Licenspris

30 000

Övriga kostnader av engångskaraktär

10 000

Totalt

40 000

 

Föränderliga kostnader/år

3 600

 

BESPARINGAR

Avdrag för arbetstid som använts för felarbeten,
montörernas antal 6-12 pers.
Målsättning: Avdrag för 4 st. 1h felarbeten/montör/mån.

Arbetstimmar á 35€, 6-12pers., 4h/mån./pers.

10 080 – 20 160

 

Avdrag för materialkostnader vid felarbeten
Målsättning: Avdrag för 4 st. felarbeten/montör/mån. och genomsnittliga mat. kostn.

Material á 50€, 288-576 st.

14 400 – 28 800

 

Total per år

24 480 – 48 960

 

INTÄKTER

Mer produktionstid – maskinernas antal 3 st.
Målsättning: Öka den effektiva planmässiga driftstiden 3h/maskin/mån.

Maskintid á 100€, 3 st., 36h/a/maskin

10 800

 

ÖVRIGA INDIREKTA INTÄKTER

Kvalitet, produktionsplaneringens kostnader, logistik, lagring osv.

10 000 – 50 000

 

Kumulativa besparingar och intäkter €/år

45 280 – 109 760

                                              

Den tekniska personalen har ofta tänkt så här, åtminstone delvis. Man har ändå inte lyckats presentera saken på ett klart strukturerat sätt eller via beräkningar som alla kan förstå. Effektiv och pålitlig information om underhållets händelser, arbetshistoria och arbetenas tekniska innehåll skapar förutsättningar för de ovannämnda beräkningarna. Med hjälp av denna information kan man övertyga utvecklingssatsningens presentatör samt budgetens godkännare.

Implementering av underhållssystemet

När man vill planera, hantera och utveckla företagets underhåll, är det motiverat att införskaffa ett datasystem för underhållet. När man överväger att ta i bruk ett underhållssystem är det ändå värt att komma ihåg att implementeringen av systemet inte skapar resultat i sig, utan att systemet betalar sig tack vare de förändringar som gjorts i den egna verksamheten. Enligt Arrows och mina egna erfarenheter sker detta på mindre än ett år efter en framgångsrik implementering av systemet.

Vill du ha mer information?

Behöver du hjälp med hanteringen och utvecklingen av underhållet? Kontakta oss och be om en avgiftsfri expertvärdering. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning.

 

Dela artikeln: