<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 8, 2019 11:12:51 AM

Blir förhandsservice överkört av produktionen? 5 metoder för att stärka underhållets betydelse

21-B7K_9378Det avhjälpande underhållet med överraskande fel och resulterande engångseffekter blir nästan alltid dyrare än förebyggande underhållet. Trots detta kör ofta produktionen över det planerade förhandsunderhållet inom industrin. I den här artikeln tar jag upp 5 motiveringar, som du kan använda för att övertyga produktionsledningen om vikten av förebyggande underhållet.

Det förebyggande underhållet håller maskinerna som är kritiska för verksamheten i skick

Produktionens maskiner och apparater är stora investeringar som betalar sig genom effektiv användning. Med hjälp av förebyggande underhåll kan man garantera en optimal användningsgrad samt en lång livscykel för de maskiner och apparater som är kritiska för verksamheten. Försummelse av dessa apparaters underhåll kan i värsta fall leda till stopp i produktionslinjen, olycksfall i arbetet eller omfattande miljöskador.

Vid förebyggande underhåll av kritiska underhållsobjekt bör man utnyttja tillgängliga data och arbeta planmässigt. När produktionen och underhållet behöver effektiviseras genom olika utvecklingsåtgärder är de gamla verksamhetsmodellerna och systemlösningarna kanske inte längre tillräckliga. Då behövs ett datasystem som verkligen stödjer underhållets utveckling. Läs mer om fördelarna med ett effektivt underhållssystem här.

Det förebyggande underhållet kräver engagemang hos produktionsledningen

Den allmänna trenden inom den tillverkande industrin är att produktionen och underhållet har enhetliga funktioner i företaget. I praktiken ligger ändå det dagliga arbetet sällan på denna nivå.

Vi stöter ofta på situationer där man inte ser det förebyggande underhållet som en produktiv funktion, eftersom dess effekter inte syns som direkta intäkter. Därför vill man ofta inte avsätta produktionsmässigt värdefull tid för det.

Besluten om underhållet av anläggningarna fattas ofta av produktionsledningen, vars viktigaste uppgift är att följa produktionsplanen och det tidsschema som utlovats kunden. Ibland kan besluten grunda sig på en kortsiktig attityd gentemot gemensam planering av förhandsservice och produktion. Då inser man inte att den produktiva tiden ökar på lång sikt, om man regelbundet utför förhandsservice. Genom att inom underhållet ställa upp mål för ökad produktivitet, blir det en investering istället för en utgiftspost, för vilken man kan beräkna ROI (läs mer om ROI-beräkning för underhåll).

5 metoder för att förstärka betydelsen av förhandsservice

Om förhandsservicen inte utförs planmässigt, får utrustningen överraskande fel och mängden reparationer ökar. Underhållet måste släcka bränderna och arbetet är varken planmässigt eller effektivt. Eftersom det korrigerande underhållet nästan alltid är dyrare än det förebyggande, ökar också kostnaderna. 

Här följer 5 konsekvenser av försummad förhandsservice, enligt vår erfarenhet:

  1. Engångseffekter till följd av fel

Effekterna av ett plötsligt fel sträcker sig ofta utanför den ifrågavarande komponenten och maskinen. Den felaktiga komponenten kan orsaka andra fel om produktionen fortsätter. Detta leder nästan alltid till större kostnader jämfört med om man hade utfört planmässigt underhåll på maskinen.

  1. En trasig maskin kan stanna upp produktionen

En trasig maskin kan stanna upp produktionen och omintetgöra den uppgjorda produktionsplanen. Följderna kan sträcka sig genom hela produktionen och påverka till exempel tillverkningen av nödvändiga komponenter, logistiken eller leveranstiden. Personresurserna som allokerats för uppgiften går också till spillo då arbetet stannar upp.

  1. Felaktiga produkter

Ett plötsligt fel syns inte alltid utanpå och därför kan det dröja innan det upptäcks. En trasig maskin kanske hinner producera flera felaktiga produkter eller ett helt parti innan kvalitetskontrollen upptäcker saken. De kasserade produkterna blir dyra, för att inte tala om felaktiga eller till och med farliga produkter som redan distribuerats.

  1. Förtroendebrist hos intressentgrupper

Till följd av en trasig maskin kanske inte produkten blir färdig i tid, vilket kan leda till försenade leveranser eller till och med förseningsböter. Produktionens osäkerhet och oregelbundenhet försvagar också företagets konkurrenskraft och riskerar kundnöjdheten.

  1. Förtroendebristen mellan produktionen och underhållet tär på effektiviteten och säkerheten

En gemensam lägesbild för produktionen och underhållet är viktig med tanke på effektiviteten och lönsamheten. Överraskande fel och resulterande tidsförskjutningar orsakar onödiga problem. På grund av detta kan förhandsservicen inte utföras enligt de planerade intervallen och i värsta fall utförs den inte alls. Detta belastar underhållets planering i onödan och orsakar osäkerhet gällande servicetidpunkterna och utrustningens skick i produktionen.

När produktionen och underhållet följer en gemensam plan, kan båda lita på samarbetet. Alla vet när och var underhållsarbete utförs och kan utifrån detta planera en gemensam, effektiv verksamhet. Dessutom har produktionen en uppdaterad bild av den utrustning som underhållits och vet att den är trygg att använda. På så sätt förbättras också personalens arbetssäkerhet och förbyggs olycksfall.

Vill du ha mer information?

Ladda ner den avgiftsfria guiden 4 tips för utveckling av förebyggande underhåll. I guiden berättar vi bl.a. vad RCM-metoden (Reliabilty Centered Maintenance) innebär och på vilket sätt det lönar sig att utveckla det förebyggande underhållet.

 

4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen

 

Dela artikeln: