<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">
Nov 8, 2019 1:22:18 PM

5 tips för val av underhållssystem

adven_S3A3604Det finns många olika systemalternativ för underhållshantering och de skiljer sig till både egenskaper och användbarhet. Det är ofta utmanande att bland alla alternativ hitta just det rätta systemet för det egna företagets behov. Vi listar här 5 egenskaper som hjälper dig att identifiera ett effektivt underhållssystem som passar företaget.

1. Pålitlig teknik och användarvänlighet

I moderna system måste tekniken vara i ordning. Systemet ska vara webbaserat och gå snabbt att införa. Systemets användbarhet blir också allt viktigare och vid val av underhållssystem är det därför viktigt att kontrollera att systemets teknik är kompatibel med och lätt att använda på många olika enheter.

2. Anpassningsbar helhet

Vid sidan av modern teknik måste systemet vara lätt att integrera med företagets kärnprocesser samt kunna anpassas enligt både montörens och produktionsoperatörens behov. Om systemet inte stödjer användarnas verksamhet, låter man ofta helt bli att använda det.

3. Tydligt användargränssnitt

I ett bra underhållssystem måste det vara lätt att hitta de nödvändiga egenskaperna och funktionerna. Tydligheten påverkar inte enbart systemets användbarhet, utan även implementeringen och hur lätt man lär sig att använda systemet. Ett tydligt system garanterar att alla viktiga funktioner kan utnyttjas optimalt och ger möjlighet att enkelt utbilda nya användare i användningen av systemet.

4. Genuint stöd för dina processer

Ett viktigt kriterium som man inte får glömma i valet av underhållssystem är systemets beredskap att genuint stödja och utveckla företagets egna underhållsprocesser. Eftersom dessa processer vanligtvis skiljer sig mycket mellan olika företag, lönar det sig inte att välja system enbart utifrån andra företags erfarenheter. Underhållssystemet ska utgöra en helhet som passar just det egna företagets processer. Dessutom är det viktigt att systemet har utrymme för tillväxt samt stöd för utveckling av underhållet även i framtiden.

5. En lösning som stödjer verksamhetsmodellen

I samband med att man inför ett nytt system är det ofta bra att uppdatera underhållets gamla verksamhetsmodeller, men detta får inte vara obligatoriskt. Det nya systemets uppgift är att på bästa möjliga sätt stödja den eftersträvade verksamhetsmodellen, oberoende av om det gäller en existerande och välfungerande modell eller en alldeles ny sådan.

Vill du ha mer information?

Ladda ner vår Handbok för dig som ska köpa ett underhållssystem för att få mer information om vad som är bra att beakta vid anskaffningen av ett underhållssystem.

Kunnossapitojärjestelmän ostajan opas

 

Dela artikeln: