<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 6, 2019 10:51:40 AM

5 fördelar med ett underhållssystem som utnyttjas effektivt

versowood_5Underhållet behövs för att reparera existerande fel och för serviceåtgärder som garanterar driftsäkerheten, samt allt oftare också för att upptäcka dolda fel och sätta utrustningen i skick. Därför är det viktigt med ett underhållssystem som fungerar väl i hantering och utveckling av underhållet.

Enligt experterna på ARROW ger ett effektivt utnyttjat underhållssystem bland annat följande fördelar:

Samarbete mellan produktion och underhåll

Samarbetet mellan produktionen och underhållet underlättas märkbart med hjälp av ett gemensamt underhållssystem. Verksamheten blir mera planmässig och exempelvis produktionens planering underlättas, då alla i realtid kan se produktionens felanmälningar och vilka servicebegäran som lämnats in, samt hur reparationerna framskrider.

Uppföljning av användarunderhåll

Då även produktionens personal har tillgång till underhållssystemet kan man spara anvisningar för användarunderhåll där samt registrera de serviceåtgärder som produktionspersonalen själva vidtagit. I ett effektivt underhållssystem sker också uppföljningen av användarunderhållets åtgärder i realtid och de nödvändiga rapporterna kan genereras automatiskt.

Uppföljning och förebyggande av begynnande fel

Med hjälp av en livscykelanalys kan man se hur maskinernas service- och reservdelsbehov utvecklas. Utifrån denna information kan man uppskatta i vilket skede maskinerna behöver förnyas.

Med hjälp av uppföljning i realtid kan man också förutse begynnande fel redan innan de påverkar produktionen. En lättillgänglig service- och felhistoria underlättar också planeringen av framtida service – med hjälp av denna information kan man beställa nödvändiga reservdelar och boka montörer på förhand.

Optimera användningen av underleverantörer

Med hjälp av ett underhållssystem som används effektivt kan man följa upp de egna resurserna och även eventuella underleverantörers gjorda och ogjorda arbeten och på så sätt optimera verksamheten utifrån informationen. Med hjälp av information i realtid är det lätt att uppskatta till exempelvis behovet av att rekrytera egen personal eller öka användningen av eventuella underleverantörer.

Hantera arbetssäkerheten

I ett bra underhållssystem kan man också ta ställning till arbetssäkerhet, exempelvis via riskbedömningar, arbetstillstånd och olika myndighetsmeddelanden. Systemet kan också användas som ett verktyg för att leda arbetssäkerheten.

Vill du ha mer information?

Ladda ner vår avgiftsfria guide Underhållssystemet – som del av ERP eller ett separat system? för att läsa om de övriga fördelarna samt få mer information om hantering och utveckling av underhållet. I guiden berättar vi också hur ett system som är designat enbart för underhåll skiljer sig från olika underhållslösningar som kopplats till ERP-systemet.

 

Kunnossapitojärjestelmä - osana ERPiä vai erillinen järjestelmä SV_Sivu_01

 

Dela artikeln: