<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 8, 2019 2:38:17 PM

Minimal eller maximal integration? Integrera ERP och underhållssystemet på ett smart sätt

Ett separat underhållssystem vid sidan av ERP-systemet möjliggör effektivt arbete och utveckling inom underhållet. Systemen kan integreras på många sätt utifrån behoven och målsättningarna i företages underhåll.

Underhållsutveckling

Underhållets mätare är redskap för ledning genom information

För att mäta och utveckla både underhållet och produktionen behövs mätare och nyckeltal anpassade enligt organisationen, dvs. KPI (key performance indicators). De rätta mätarna väljs enligt organisationens krav och deras mål är att analysera, jämföra och styra underhållsverksamheten.[…]

Underhållsutveckling

Underhållets 5 betydande förluster

En viktig uppgift för underhållet är att säkerställa att anläggningens användbarhet, produktionsmängden och kvaliteten hos slutprodukten håller sig på den planerade nivån. Samtidigt måste underhållet i sig självt vara en produktiv funktion för företaget. Lean-tänkesättets idé om att minimera förluster kan också tillämpas på en effektivisering av underhållet. I den här artikeln presenterar vi utifrån våra experters erfarenhet fem betydande förluster inom underhållet som har en negativ inverkan på företagets produktivitet.[…]

Underhållsutveckling

Om man ändå skulle skaffa ett underhållssystem - vid sidan av ERP

ERP-systemen utvecklas för hantering av hela företagets verksamhetsstyrning, varvid underhållsprocessernas stöd förståeligt nog spelar en mindre roll. Underhållets montörer och arbetsledning behöver ändå ett praktiskt system som passar för verkstadsgolvet och verkligen stödjer det dagliga arbetet. Enligt vår erfarenhet kämpar många företag som använder SAP som sitt enda underhållssystem med denna utmaning.[…]

5 tips för val av underhållssystem

Det finns många olika systemalternativ för underhållshantering och de skiljer sig till både egenskaper och användbarhet. Det är ofta utmanande att bland alla alternativ hitta just det rätta systemet för det egna företagets behov. Vi listar här 5 egenskaper som hjälper dig att identifiera ett effektivt underhållssystem som passar företaget.[…]

Underhållsutveckling

Blir förhandsservice överkört av produktionen? 5 metoder för att stärka underhållets betydelse

Det avhjälpande underhållet med överraskande fel och resulterande engångseffekter blir nästan alltid dyrare än förebyggande underhållet. Trots detta kör ofta produktionen över det planerade förhandsunderhållet inom industrin. I den här artikeln tar jag upp 5 motiveringar, som du kan använda för att övertyga produktionsledningen om vikten av förebyggande underhållet.[…]

Underhållsutveckling

Utveckling av det förebyggande underhållet baserar sig på insamlad information

Vid utveckling av det förebyggande underhållet bör man speciellt beakta de maskiner och apparater i produktionsmiljön, vars funktion är kritisk för affärsverksamheten. Försummelse av dessa apparaters underhåll kan i värsta fall leda till stopp i produktionslinjen, olycksfall i arbetet eller till och med en miljökatastrof.[…]

Underhållsutveckling

Budgeteringen är ett redskap för utveckling av underhållet

Vid planeringen av olika utvecklingsprojekt inom produktion och underhåll är det bra att inkludera budgeteringen från första början. Den definierar ramarna och omfattningen för de åtgärder som kan planeras för det kommande året eller den kommande räkenskapsperioden. Också små ärenden ska inkluderas i budgeten. Då finns de med och hittas lätt när tiden är inne för anskaffningen. Budgeteringen stödjer alltså utvecklingen av produktionen och underhållet.[…]

Underhållsutveckling

Så här inför du framgångsrikt ett nytt underhållssystem

Det produktivitetsorienterade underhållet har blivit allt viktigare under de senaste åren. Därför har man inom många företag, även på högsta ledningsnivå, insett underhållets betydelse för affärsverksamheten. När produktionen och underhållet behöver effektiviseras genom olika utvecklingsåtgärder är de gamla verksamhetsmodellerna och systemlösningarna kanske inte längre tillräckliga, utan man behöver hjälp av ett datasystem som verkligen stödjer underhållets utveckling.[…]

Underhållsutveckling

5 skäl till att överväga ett byte av underhållssystem

Idag är det mycket allmänt att byta underhållssystem, på samma sätt som man byter andra system. Teknologins utveckling samt underhållets förändrade roll från enbart en kostnadsfaktor till en källa till produktivitet har ställt nya krav på underhållssystemen och också ökat för underhållet och dess utveckling.[…]

1 2